Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

S T A N O V Y

Česká asociace stolního tenisu (ČAST)

(Czech Table Tennis Association - CTTA)

 

I.

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Název, sídlo a postavení

 

 

 

 


1.1. Česká asociace stolního tenisu je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující sportovní oddíly, kluby a zájmové skupiny stolního tenisu na území České republiky bez ohledu na to, ke kterým organizacím nebo hnutím patří.

1.2. Asociace působí pod jménem Česká asociace stolního tenisu a používá zkratku ČAST. V mezinárodním styku používá anglickou verzi Czech Table Tennis Association a zkratku CTTA.

1.3. ČAST je samostatnou nepolitickou organizací. Svou činnost vyvíjí v rámci platných zákonů ČR.

1.4. ČAST je právnickou osobou a je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění registrována Ministerstvem vnitra ČR.

1.5. ČAST je členem Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) a Evropské unie stolního tenisu (ETTU).

1.6. ČAST je bez ztráty své právní subjektivity členem Českého svazu tělesné výchovy a Českého olympijského výboru. Může se stát i členem dalších organizací. O členství v organizacích (o vstupu i vystoupení) rozhoduje výhradně konference ČAST.

1.7. ČAST působí na celém území České republiky.

1.8. ČAST má právo používat státní symboly České republiky ve smyslu platné právní úpravy.

1.9. Sídlem ČAST je Praha 6, Zátopkova 100/2.

Článek 2

Předmět činnosti ČAST


2.1. Předmětem činnosti ČAST je organizovat, řídit a propagovat stolní tenis v ČR za účelem jeho soustavného rozvoje a přípravy kvalitní reprezentace.

2.2. Při zajišťování předmětu činnosti plní ČAST tyto hlavní úkoly:
a) Organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje podle platných stanov, předpisů a nařízení ČAST sportovní činnost ve stolním tenisu na území ČR.
b) Zabezpečuje rozvoj českého stolního tenisu a jeho reprezentaci, zpracovává pro tyto potřeby poznatky z oblasti teorie, metodiky a technických norem, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků.
c) Prosazuje a chrání zájmy a práva stolního tenisu a klubů sdružených v ČAST vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím, zastupuje stolní tenis v České republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu asociace a členských klubů i účastníků soutěží.
d) Organizuje a řídí soutěže ve stolním tenisu na území ČR. Za tímto účelem deleguje pravomoci potřebné k zajištění činnosti v dané oblasti na subjekty dle svého uvážení.
e) Podílí se na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, reprezentace ČR a přípravy na ni.
f) ČAST může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti a může kapitálově vstupovat do jiných obchodních společností nebo je sama zakládat.
g) Vydává řády a sportovní předpisy pro činnost v rámci ČAST; vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řád, disciplinární řád apod., vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů ČAST, podmínky pro účast v soutěžích ČAST, zásady pro rozhodování sporů v ČAST, pro nakládání s majetkem ČAST atd..
h) Zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev.
i) Zajišťuje styky s mezinárodními organizacemi stolního tenisu (ITTF, ETTU) a se zahraničními národními svazy stolního tenisu, případně jinými zahraničními organizacemi.
j) Metodicky a organizačně pomáhá zdravotně postiženým sportovcům.
k) Organizuje a řídí přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků.
l) Podle potřeby zřizuje nadace a fondy, případně jiné neziskové instituce, k podpůrným a humanitárním účelům.
m) Zabezpečuje propagaci stolního tenisu v hromadných sdělovacích prostředcích,případně vyhlašuje ankety v souvislosti se soutěžemi ve stolním tenisu a reprezentačními akcemi.

Článek 3

Soulad stanov ČAST a závaznost usnesení


3.1. Stanovy členů sdružených v rámci ČAST nesmí být v rozporu s těmito stanovami.

3.2. Usnesení a rozhodnutí orgánů ČAST vydaná v rámci jejich pravomoci a kompetence jsou pro všechny členy ČAST závazná.

II.

Členství

Článek 4

Členství v ČAST


4.1. Řádným členem ČAST se může stát kterýkoliv oddíl, klub nebo zájmová skupina stolního tenisu, který souhlasí s jejími stanovami. Vstupem oddílů, klubů či zájmových skupin do ČAST zůstává nedotčena jejich právní subjektivita, právo samostatně jednat, organizovat vlastní činnost a dále se sdružovat či vstupovat do jiných vztahů. Členství oddílu bez právní subjektivity je podmíněno souhlasem té organizace s právní subjektivitou, v rámci níž oddíl provozuje svou činnost.

4.2. Dalšími členy se mohou stát sdružení, jejichž cílem je napomáhat stolnímu tenisu, starat se o jeho rozvoj a přitažlivost, např. asociace klubů, hráčů, trenérů, rozhodčích i další společenské organizace a sdružení.

4.3. Písemnou přihlášku k přijetí podle čl. 4.1. těchto stanov podá oddíl regionálnímu svazu stolního tenisu příslušnému podle svého sídla, jehož Výkonný výbor o přijetí rozhodne. Písemnou přihlášku k přijetí podle čl. 4.2. těchto stanov podá sdružení Výkonnému výboru ČAST, který rozhodne o přijetí. Přihláška musí obsahovat prohlášení uchazeče o členství, že bude dobrovolně dodržovat stanovy a ostatní řády a předpisy ČAST a podřizovat se rozhodnutím jeho orgánů.

4.4. Konference ČAST může udělit čestné členství osobám, které se zasloužily o český stolní tenis. Čestní členové mají právo účasti na konferenci s hlasem poradním.

4.5. Členství v ČAST zaniká
a) zánikem ČAST
b) vystoupením nebo zánikem některého z členů
c) vyloučením

Článek 5

Řádní členové


Řádní členové ČAST v souladu s článkem 2 těchto stanov především:
Účastní se sportovních soutěží organizovaných ČAST.
Vysílají své zástupce na jednání regionální konference a navrhují je za členy orgánů ČAST.
Pečují o rozvoj a propagaci stolního tenisu v ČR, v klubech a oddílech, zejména pak o jeho přitažlivost a rozšiřování mezi mládeží, zastupují zájmy stolního tenisu při jednáních se státními orgány a jinými organizacemi v rámci své působnosti a kompetence.
V souladu s organizační strukturou ČAST a rozsahem kompetencí stanovených Výkonným výborem se podílejí na tvorbě předpisů a řádů.
Zodpovídají za svou činnost v souladu se stanovami ČAST, řídí a rozhodují v oblasti své působnosti.
Zajišťují činnost svých celků v souladu se zájmy českého stolního tenisu a jeho reprezentace.
Řídí se platnými dokumenty ČAST.

Článek 6

Další členové


Další členové spolupracují v rámci ČAST především:
a) Zastupují zájmy svých členů, informují o svých názorech a návrzích Výkonný výbor ČAST.
b) Zodpovídají za svou činnost a rozhodují v oblasti své působnosti.
c) Působí ve prospěch stolního tenisu, usilují o jeho vážnost a oblibu, propagují a zvyšují odbornou úroveň svých členů v oblasti stolního tenisu.

Přijetí dalších členů ČAST upravuje zvláštní směrnice zpracovaná Výkonným výborem ČAST.

Článek 7

Závazky ze zániku členství v ČAST


7.1. Při zániku členství v ČAST z důvodu vystoupení je povinností vystoupivšího člena vypořádat všechny pohledávky a závazky, pokud existují a naopak, a to nejpozději ke konci roku v roce ukončení členství, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Člen je povinen do 1 roku vypořádat pohledávky a závazky, pokud jeho členství v ČAST je ukončeno z důvodu jeho zániku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Organizační struktura ČAST

Článek 8

Struktura


8.1. Oddíly, kluby a zájmové skupiny stolního tenisu (dále jen „oddíly") - základní článek ČAST.

8.2. Regionální svazy stolního tenisu - řídí činnost v regionech.

8.3. Krajské svazy stolního tenisu - řídí činnost v krajích.

8.4.V případě rozhodnutí regionálního či krajského svazu (svazů), či v případě jejich nefunkčnosti (tj. v případě nezvolení Výkonného výboru nebo neplnění povinností vyplývající z těchto Stanov), řídí nejbližší vyšší svaz stolního tenisu činnost v daném regionu či kraji.

8.5. Jednotlivé části struktury ČAST mají Výkonným výborem ČAST delegován takový rozsah pravomocí a zodpovědnosti, který jim zaručuje potřebnou autonomii pro vytváření své vlastní vnitřní struktury. Výkonný výbor jednotlivé části zastřešuje, metodicky řídí a koordinuje jejich činnost ke prospěchu celé ČAST.

Článek 9

Oddíly stolního tenisu


Oddíly jsou základním článkem ČAST. V rozsahu své pravomoci jsou oprávněny rozhodovat o všech interních organizačních i ekonomických otázkách. Jejich další práva a povinnosti jsou uvedeny v čl. 5 těchto stanov.

Článek 10

Regionální svazy stolního tenisu,

dále jen regionální svazy

 


10.1. Činnost v jednotlivých regionech organizují a řídí regionální svazy stolního tenisu prostřednictvím Výkonného výboru voleného regionální konferencí. Působnost, hlavní úkoly, pravomoci
a zodpovědnosttěchto výborů stanoví zvláštním předpisem Výkonný výbor ČAST.

10.2. Regionální konference.

10.2.1. Regionální konferenci svolává Výkonný výbor regionálního svazu jedenkrát za rok. O jejím svolání informuje sdružené oddíly nejpozději měsíc předem.

10.2.2. Každý oddíl má právo vyslat na konferenci nejméně jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím dle klíče stanoveného Výkonným výborem regionálního svazu. Konference se účastní s hlasem rozhodujícím též předseda a členové Výkonného výboru regionálního svazu, pokud konference nerozhodne jinak.

10.2.3. Konference je oprávněna usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Konference se řídí jednacím řádem schváleným po zahájení konference.

10.2.4. Regionální konference zejména:
a) Projedná zprávu o činnosti a plnění rozpočtu za minulý rok.
b) Volí předsedu a další členy výkonného výboru.
c) Schvaluje rozpočet regionálního svazu.
d) Volí delegáty na krajskou konferenci.

10.2.5. Předseda a členové Výkonného výboru regionálního svazu jsou voleni na čtyřleté funkční období, každé následující konferenci však přísluší právo odvolat předsedu nebo jednotlivé členy Výkonného výboru a do uvolněných funkcí zvolit nové členy. Průběh voleb se řídí volebním řádem, schváleným po zahájení konference.

10.2.6. Mimořádnou konferenci je Výkonný výbor regionálního svazu povinen svolat, pokud o to požádá nejméně polovina oddílů sdružených v regionálním svazu. Výkonný výbor je povinen uskutečnit mimořádnou konferenci do 40 dnů ode dne, kdy byla splněna podmínka k jejímu svolání.

10.3. V případě ukončení činnosti ve Výkonném výboru regionálního svazu některého z jeho členů, navrhne kooptaci nového člena předseda. Kooptace je možná v maximálním počtu poloviny členů Výkonného výboru. Kooptace podléhá schválení nejbližší regionální konferenci.

Článek 11

Krajské svazy stolního tenisu


11.1. Činnost v jednotlivých krajích organizují a řídí krajské svazy stolního tenisu prostřednictvím Výkonného výboru voleného krajskou konferencí. Působnost, úkoly, pravomoci a zodpovědnost těchto výkonných výborů stanoví zvláštním předpisem Výkonný výbor ČAST.

11.2. Krajská konference.

11.2.1. Krajskou konferenci svolává Výkonný výbor krajského svazu jedenkrát za rok. O jejím svolání informuje sdružené regiony nejpozději měsíc předem.

11.2.2. Krajské konference se účastní s hlasem rozhodujícím:
a) Delegáti ze všech sdružených regionů zvolení regionální konferencí podle klíče stanoveného Výkonným výborem krajského svazu, přičemž každý region má právo vyslat alespoň jednoho delegáta.
b) Předseda a členové Výkonného výboru krajského svazu.
c) Zástupci oddílů, jejichž družstva hrají v republikových soutěžích a v nejvyšší soutěži dospělých příslušného kraje, vždy jeden za oddíl.

11.2.3. Krajské konference se účastní s hlasem poradním:
Další členové ČAST podle bodu 4.2. těchto stanov, vždy jeden zástupce za člena.

11.2.4. Konference je oprávněna usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Jednání konference se řídí jednacím řádem schváleným po zahájení konference.

11.2.5. Krajská konference zejména:
a) Projednává zprávu o činnosti a plnění rozpočtu za uplynulé období.
b) Volí předsedu a členy Výkonného výboru krajského svazu.
c) Schvaluje rozpočet krajského svazu.
d) Volí delegáty na konferenci ČAST.

11.2.6. Předseda a členové Výkonného výboru krajského svazu jsou voleni na čtyřleté funkční období, každé následující konferenci přísluší právo odvolat předsedu a jednotlivé členy a do uvolněných funkcí zvolit nové. Průběh voleb se řídí volebním řádem, schváleným po zahájení konference.

11.2.7. Mimořádnou krajskou konferenci je Výkonný výbor krajského svazu povinen svolat, pokud o to požádá nejméně polovina regionálních svazů příslušného kraje. Výkonný výbor je povinen uskutečnit mimořádnou konferenci do 60 dnů ode dne, kdy byla splněna podmínka k jejímu svolání.

11.3. V případě ukončení činnosti ve Výkonném výboru krajského svazu některého z jeho členů, navrhne kooptaci nového člena předseda. Kooptace je možná v maximálním počtu poloviny členů Výkonného výboru. Kooptace podléhá schválení nejbližší oblastní konferencí.

Článek 12

Orgány ČAST


12.1. Orgány ČAST jsou
- Konference ČAST.
- Výkonný výbor ČAST.
- Dozorčí rada ČAST.
- Odborné komise ČAST.
- Arbitrážní komise ČAST.

12.2. Výkonný výbor ČAST, Dozorčí rada ČAST a Arbitrážní komise ČAST podávají zprávu o své činnosti na konferenci ČAST.

12.3. Členství v jednom ze tří orgánů jmenovaných v bodě 12.2. je neslučitelné s činností ve zbývajících dvou orgánech jmenovaných v bodě 12.2.

12.4. Členství v jednom ze tří orgánů jmenovaných v bodě 12.2.nebrání účasti ve volbách do zbývajících dvou orgánů jmenovaných v bodě 12.2. Po zvolení do nového orgánu zaniká členství v dosavadním orgánu.

Článek 13

Konference ČAST


13.1. Konference ČAST je nejvyšším orgánem ČAST. Svolává ji Výkonný výbor ČAST jedenkrát za rok. Každá konference určí klíč k volbě delegátů na konferenci příští, přičemž dbá o zachování parity mezi zastoupením vrcholového a výkonnostního stolního tenisu. Den a místo konání určí Výkonný výbor ČAST a písemně o tom informuje oblastní svazy, oddíly hrající Extraligu a všechny další členy podle čl. 4.2. těchto stanov..

13.2.1. Konference ČAST se účastní s hlasem rozhodujícím:
a) Delegáti ze všech oblastí zvolení na krajské konferenci podle stanoveného klíče, přičemž každá oblast má právo vyslat alespoň jednoho delegáta.
b) Předseda ČAST.
c) Zástupci oddílů hrajících Extraligu podle stanoveného klíče s tím, že každé družstvo má právo vyslat alespoň jednoho zástupce.
d) Další členové ČAST ve smyslu čl. 4.2. těchto stanov podle stanoveného klíče s tím, že každý další člen má právo vyslat alespoň jednoho zástupce.
13.2.2. Osoby, jež zastupují právnické osoby uvedené v ustanovení bodu 13.2.1., písm. c) a d) těchto stanov, jejichž výlučné oprávnění zastupovat tyto právnické osoby přímo nevyplývá z právních předpisů či obecně známých interních dokumentů těchto právnických osob, jsou povinny doložit své oprávnění samostatně zastupovat příslušným písemným zmocněním.

13.2.3. Delegát může mít maximálně 3 hlasy, pokud zastupuje v souladu s těmito stanovami i jinou osobu, oprávněnou k účasti na konferenci s hlasem rozhodujícím, případně pokud zastupuje extraligový oddíl, jemuž ve smyslu ustanovení bodu 13.2.1., písm.c) těchto stanov náleží více hlasů.

13.3. Konference ČAST se účastní s hlasem poradním:
a) Členové VV ČAST.
b) Předseda a členové Dozorčí rady ČAST.
c) Předseda a členové Arbitrážní komise ČAST.
d) Generální sekretář ČAST.
e) Čestní členové ČAST.
f) Ředitel soutěží.

13.4. Výkonný výbor je oprávněn pozvat na konferenci jako hosty další osoby.

13.5. Konference je oprávněna usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Konference rozhoduje o všech otázkách prostou většinou hlasů přítomných delegátů. Jednání konference se řídí jednacím řádem schváleným po zahájení konference.

13.6. Konferenci řídí předseda ČAST nebo místopředseda, příp. pověřený člen Výkonného výboru.

13.7. Do působnostikonference patří zejména:
a) Projednání zprávy o činnosti a plnění rozpočtu za minulé období.
b) Projednání zprávy Dozorčí rady a Arbitrážní komise.
c) Volba předsedy s Výkonným výborem jako celku.
d) Volba předsedy a členů Dozorčí rady.
e) Volba předsedy a členů Arbitrážní komise.
f) Projednání a schvalování rozpočtu na příští období.
g, Předložení plánu činnosti VV na další soutěžní období
g) Stanovení výše členských příspěvků.
h) Schvalování udělení čestného členství ČAST.
i) Rozhodování o vstupu do mezinárodních a národních organizací a vystoupení z nich.
j) Změny stanov a rozhodnutí o zániku asociace.
k) Projednávání a schvalování změny názvu nebo sídla ČAST.
l) Projednání dalších bodů, které si konference vyhradí.
m) Volba nového člena výkonného výboru viz bod 15.2.

13.8. Všichni funkcionáři uvedení v čl. 13.7. pod body c), d), e) těchto stanov jsou konferencí voleni na čtyřleté funkční období, pokud konference před volbou nerozhodne jinak. Každé následující konferenci přísluší právo je odvolat dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů a do uvolněných funkcí zvolit funkcionáře nové. Průběh voleb se řídí volebním řádem, schváleným po zahájení konference. Volby jsou zásadně tajné. Při hlasování o odvolání funkcionáře podle bodu 13.7.c, se hlas předsedy ČAST nepočítá.

13.9. Návrhy na změny stanov a předpisů, návrhy na členství ČAST v mezinárodních a národních organizacích nebo návrhy na vystoupení z nich, musí být zaslány Výkonnému výboru nejméně čtyři týdny před konáním konference. Výkonný výbor zabezpečuje zaslání těchto návrhů delegátům konference. Později podané návrhy je možno projednat jen se souhlasem nadpoloviční většiny delegátů.

Článek 14

Mimořádná konference14.1. Mimořádná konference musí být svolána jestliže o to požádá:
- Písemně alespoň polovina krajských svazů.
- Výkonný výbor ČAST svým usnesením.
- Dozorčí rada ČAST svým usnesením ve smyslu ustanovení čl. 18.4. těchto stanov..
- Řádná konference svým usnesením


14.2. Výkonný výbor je povinen uskutečnit mimořádnou konferenci do 90 dnů ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených eventualit.


Článek 15

Výkonný výbor ČAST


15.1. Výkonný výbor je volen konferencí ČAST podle stanov ČAST.

15.2. Výkonný výbor v maximálním počtu osmi členů se skládá z předsedy, jednoho prvního místopředsedy, nejméně 2 místopředsedů a dalších členů. V případě zvoleného menšího počtu členů Výkonného výboru musí být případný další člen Výkonného výboru nejprve řádně zvolen řádnou či mimořádnou konferencí.

15.3. Každý člen Výkonného výboru ČAST může být pověřen řízením odborného úseku činnosti ČAST.

15.4. Výkonný výbor ČAST je mezi konferencemi orgánem ČAST s kompetencemi pro řízení činnosti ČAST v plném rozsahu a v souladu se stanovami ČAST.

15.5. Výkonný výbor zřizuje dle potřeb odborný profesionální sekretariát, stanoví rozsah jeho působnosti a jmenuje generálního sekretáře ČAST.

15.6. Výkonný výbor rozhoduje o přijetí dalších členů (viz čl. 4.2. těchto stanov) a o vyloučení řádných i dalších členů.

15.7. Výkonný výbor ČAST schvaluje delegáty a jmenuje zástupce na akce pořádané ITTF a ETTU, navrhuje zástupce do jejich orgánů, vč. návrhu na jejich případné odvolání.

15.8. Schůze Výkonného výboru je schopna usnášení jsou-li přítomny dvě třetiny jeho členů. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů.V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (v případě jeho nepřítomnosti hlas člena Výkonného výboru pověřeného řízením zasedání).

15.9. V případě nutnosti okamžitého rozhodnutí mezi schůzemi Výkonného výboru může Výkonný výbor použít formu tzv. korespondenčního hlasování (usnesení per rollam) a to písemným, faxovým a nebo elektronickým dotazem u všech členů Výkonného výboru. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou členů. Výsledek hlasování per rollam se archivuje na sekretariátu ČAST.

15.10. Výkonný výbor schvaluje směrnice ČAST a provádí závazný výklad řádů, předpisů a směrnic ČAST.

15.11. Výkonný výbor projednává a schvaluje změny soutěžního řádu včetně přestupního, registračního a disciplinárního řádu, pokud souvisí se změnou vyvolanou nadřízeným orgánem ITTF, ETTU, nebo ve zcela výjimečných a odůvodněných případech schválených Dozorčí radou ČAST.

 


15.12. Schůze Výkonného výboru svolává předseda prostřednictvím sekretariátu ČAST podle potřeby, nejméně však šestkrát v kalendářním roce.

15.13. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

Článek 16

Práva a povinnosti členů Výkonného výboru ČAST


16.1. Členové Výkonného výboru ČAST jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu českého stolního tenisu a s ohledem na jeho zájmy a společenskou vážnost. Členové Výkonného výboru ČAST mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

16.2. Členové Výkonného výboru ČAST jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na práci Výkonného výboru ČAST. Jsou odpovědni za výsledky na svěřeném odborném úseku činnosti.

16.3. V případě jednání, které je neslučitelné se zájmy ČAST a zásadami práce Výkonného výboru ČAST, stejně jako v případě pasivního přístupu k výkonu funkce ve Výkonném výboru ČAST, může být příslušnému členu bez výjimky pozastaven výkon funkce. Opodstatněnost návrhu na pozastavení výkonu funkce projedná Výkonný výbor ČAST na svém nejbližším zasedání po doručení návrhu a jeho dokladování. K pozastavení je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů Výkonného výboru ČAST. Na nejbližší konferenci ČAST bude rozhodnuto o odvolání z Výkonného výboru.

16.4. V případě ukončení činnosti ve Výkonném výboru ČAST některého z jeho členů, navrhne kooptaci nového člena předseda. Kooptace je možná v maximálním počtu čtyřechčlenů a maximálně do poloviny počtu členů Výkonného výboru ČAST. Kooptace podléhá schválení nejbližší konferencí asociace.

Článek 17

Odborné komise


17.1. ČAST pro zajištění činnosti v rámci své struktury a řízení jednotlivých oblastí a odborných úseků zřizuje odborné komise či pracovní týmy. Jejich působnost může být dlouhodobá, nebo i krátkodobá, pro řešení konkrétního úkolu.

17.2. Počet a funkce potřebných odborných komisí či týmů je v kompetenci každého z členů Výkonného výboru v okruhu jeho pověření. Ten si rovněž jmenuje předsedy komisí či vedoucí týmů a jejich členy. Členové těchto orgánů mohou také obdržet náhradu na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

Článek 18

Dozorčí rada ČAST


18.1. Dozorčí rada ČAST je stálým orgánem provádějícím mezi konferencemi dozor nad majetkovým a finančním hospodařením ČAST i nad dodržováním stanov ČAST a obecně platných norem. Je složena z odborníků zvolených konferencí ČAST na dobu čtyř let. Dozorčí rada ČAST má pět členů v zastoupení:
- předseda,
- místopředseda,
- tři členové.
Může vykonávat svoji funkci, pokud počet jejích členů neklesne pod tři členy. Pokud počet členů Dozorčí rady ČAST klesne pod stanovený počet, Dozorčí rada doplní svůj počet na potřebný stav kooptací, která podléhá schválení nejbližší konferencí ČAST. Členy Dozorčí rady může odvolat jen konference ČAST. Dozorčí rada volí ze svého středu místopředsedu Dozorčí rady ČAST. Dozorčí rada jedná na základě svého jednacího řádu, který schválila.

18.2. Hlavní úkoly Dozorčí rady jsou:
a) Sestavení písemného stanoviska k roční bilanci, roční účetní uzávěrce ČAST a souvisejícím dokladům předloženým Dozorčí radě ČAST Výkonným výborem ČAST.
b) Sestavení písemného stanoviska k návrhu rozpočtu ČAST na příští rok.
c) Provádění průběžných kontrol hospodaření s majetkem a finančními prostředky ČAST, dodržování stanov ČAST a obecně platných norem.
d) Provádění kontroly hospodaření oddílů, případně krajských a regionálních svazů při čerpání finančních prostředků poskytnutých jako účelová dotace ČAST.
e) Schází se minimálně jedenkrát v roce.

18.3. Předseda nebo místopředseda Dozorčí rady ČAST se mohou účastnit zasedání Výkonného výboru ČAST s hlasem poradním. Dozorčí radě ČAST musí být pro výkon její funkce poskytnuty Výkonnými výbory na všech úrovních, sekretariátem a členskými oddíly,všechny potřebné doklady a informace v rozsahu přesně vymezeného předmětu kontroly. Členové Dozorčí rady mají právo se zúčastnit jednání kteréhokoliv dalšího orgánu ČAST.

18.4. Dozorčí rada ČAST má právo při zjištění závažného a prokazatelného porušování stanov ČAST nebo obecně platných právních předpisů Výkonným výborem ČAST požádat Výkonný výbor ČAST o svolání mimořádné konference ČAST.

Článek 19

Arbitrážní komise


19.1. Spory vzniklé mezi členy ČAST, případně spory mezi členy a orgány ČAST, jejichž rozhodování není upraveno žádným předpisem ČAST, a které se nepodaří vyřešit smírem, jakož i odvolání proti rozhodnutí k tomu určených orgánů ČAST se řeší arbitrážním řízením.

19.2. Arbitrážní řízení provádí Arbitrážní komise ČAST, která je složena z pěti odborníků znalých odvětví stolního tenisu, předpisů stolního tenisu a právních norem souvisejících se sportem.

19.3. Arbitrážní řízení řeší uvnitř ČAST všechny případy sporů kromě případů trestního práva. Proti rozhodnutí Arbitrážní komise ČAST není odvolání.

19.4. členové ČAST, organizační součásti a účastníci soutěží ČAST jsou povinni spory mezi sebou vyplývající ze stanov, řádů a předpisů řešit prostřednictvím orgánů ČAST. I v případě, kdy zákony České republiky připouštějí obrátit se v záležitostech rozhodnutí orgánů ČAST na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které poskytují řády a předpisy ČAST.

Článek 20

Sekretariát ČAST


20.1. Sekretariát ČAST je profesionálním pracovištěm, které zřizuje Výkonný výbor ČAST k trvalému zabezpečování rozhodnutí orgánů ČAST a k zabezpečování všech operativních a praktických potřeb řízení.

20.2. Práci sekretariátu řídí generální sekretář, kterého jmenuje Výkonný výbor ČAST. Generální sekretář je ve své činnosti odpovědný Výkonnému výboru ČAST a je povinen zúčastňovat se jeho jednání s právem poradního hlasu.

20.3. Pravomoc a působnost sekretariátu stanoví Výkonný výbor ČAST organizačním řádem.

IV.

Právní subjektivita a hospodaření ČAST

Článek 21

Právní subjektivita


21.1. ČAST je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.

21.2. Statutárním zástupcem ČAST je jeho výkonný výbor. Výkonný výbor ČAST jedná prostřednictvím předsedy, místopředsedů a členů podle vymezených pravomocí. Navenek jednají předseda a místopředsedové z titulu své funkce, ostatní členové výkonného výboru na základě konkrétního pověření. Právní úkony, které jsou činěny písemnou formou činí předseda nebo místopředseda vždy s jedním dalším členem výkonného výboru.

21.3. Výkonný výbor ČAST stanovuje rozsah podpisového práva dalších členů Výkonného výboru ČAST a profesionálních pracovníků sekretariátu.

Článek 22

Majetek ČAST a zdroje příjmů


22.1. Majetek ČAST tvoří zejména hmotný majetek, pohledávky, majetková práva a smluvně vázaný duševní a fyzický potenciál.

22.2. Zdrojem příjmů ČAST jsou:
a) Příjmy ze získaných státních dotací, příp. dotací od jiných organizací a ústředních zdrojů.
b) Příjmy z hospodářských aktivit ČAST.
c) Příjmy z poplatků, postihů a odvodů.
d) Příjmy z reklamních a sponzorských smluv.
e) Dary.
f) Úvěry.
g) Úroky z uloženého kapitálu a termínovaných vkladů.
h) Výnosy z podílnictví nebo vlastnictví jiných obchodních společností.
i) Jiné příjmy.

Článek 23

Finanční hospodaření


23.1. ČAST hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu.

23.2. ČAST pracuje dle zásady vyrovnaného rozpočtu. Pouze v nutných případech pro řešení „přechodně nepříznivé" ekonomické situace ČAST může Výkonný výbor ČAST použít úvěr, nejvýše však do 10% schválených výdajů.

23.3. ČAST zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. Sestavuje a předkládá daňová přiznání a účetní evidence stanovené pro právnické osoby registrované MV ČR.

Článek 24

Zájmová sdružení


V rámci ČAST mohou vyvíjet činnost zájmová sdružení, která mohou hájit zájmy svých členů, oddílů, hráčů, rozhodčích, trenérů, popř. dalších zájmových skupin. Tato sdružení mohou mít svoji právní subjektivitu. Jejich vztahy k orgánům ČAST upravují samostatné smlouvy či dohody. ČAST na ně může smluvně převést některé ze svých činností, např. řízení určité soutěže.

V.

Závěrečná ustanovení

Článek 25

Zánik ČAST


ČAST zaniká:
a) Rozhodnutím konference ČAST.
b) Vystoupením všech oddílů.
c) Rozhodnutím státních orgánů.

Článek 26


Tyto stanovy nabývají platnost schválením konferencí ČAST dne 1.5.2008 a podléhají registraci podle zákona.

Obrazek